Umhverfis- og auðlindamál

  • Við ætlum að vera áfram í fremstu röð í umhverfismálum
  • Sátt um sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda
  • Gjaldtaka við náttúruperlur
  • Sanngjarnt gjald fyrir nýtingu auðlinda í eigu ríkisins
  • Bætt raforkuflutningskerfi
  • Nýtum vistvæna orku
  • Ekki skal leggja loftlínu fyrir raforku yfir miðhálendið

Ísland er til fyrirmyndar í umhverfismálum en við getum gert betur. Við ætlum að
fylgja eftir metnaðarfullum markmiðum í loftslagsmálum og gæta jafnvægis milli
nýtingar og náttúru.

Sjálfstæðisflokkurinn mun beita sér fyrir víðtækri sátt um nýtingu náttúruauðlinda.
Standa vörð um náttúruna og gæta þess að hún sé nýtt með sjálfbærum hætti og
með virðingu fyrir náttúrufegurð og lífríki. Það mun auka lífsgæði og velferð
þjóðarinnar.

Gæta þarf að náttúruperlum landsins og heimila gjaldtöku til að vernda og stýra
aðgangi ferðamanna að viðkvæmum svæðum. Skynsamleg og hagkvæm nýting
náttúruauðlinda er að jafnaði best tryggð með því að nýtingar- og afnotaréttur sé í
höndum einkaaðila, en nýtingin þarf að vera innan sjálfbærra þolmarka með sama
hætti og gilt hefur um sjávarútveg.

Ráðstöfun nýtingarréttinda á auðlindum í opinberri eigu skal vera gagnsæ með
almannahag að leiðarljósi. Virða ber eignar- og nýtingarrétt einstaklinga á
lögvernduðum auðlindum og ekki grípa til þjóðnýtingar eða skerðingar á réttindum
einstaklinga þegar slíkt er ekki brýn nauðsyn vegna þjóðarhags.

Sjálfstæðisflokkurinn styður atvinnuuppbyggingu með hagkvæmri nýtingu
orkuauðlinda, en sjálfbærni hennar og virðing fyrir náttúrunni er ófrávíkjanlegt
skilyrði. Í því skyni er brýnt að bæta raforkuflutningskerfi landsins. Við viljum nýta
samkeppnisforskot umhverfisvænnar orku og leggja okkar af mörkum í þágu
hnattrænnar sjálfbærni í orkumálum.

Fylgja skal í einu og öllu því ferli sem kveðið er á um í lögum um rammaáætlun um
vernd og orkunýtingu landsvæða. Í því felst að ekki verði vikið frá kröfum um virkt 
umhverfismat á öllum stigum. Einnig að leitað verði sátta á sem breiðustum
grundvelli og að tekið verði tillit til athugasemda frá almenningi, fagfólki og
hagsmunaaðilum eftir að tillögur verkefnastjórnar liggja fyrir.

Miðhálendi Íslands er einstakur staður á heimsvísu, óspillt víðerni sem illa má við
raski. Mikilvæg mannvirkjagerð, líkt og fyrir flutningskerfi raforku, yrði þar til svo
mikilla lýta, að allar aðrar leiðir hljóta að koma fyrst til álita.

Náttúruvá vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum verður að taka alvarlega og
við þurfum að leggja okkar af mörkum í þeim efnum. Sjálfstæðisflokkurinn vill að
dregið verði úr losun gróðurhúsalofttegunda með minni bruna og kolefnisbindingu
með eflingu gróðurlenda.